Vedtægter

VEDTÆGTER

FOR

Husets Venner

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er ”Husets Venner”, Tårnborg Sogns Forsamlingshus.  

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 

Stk. 3. Foreningen er en ikke-erhvervsdrivende forening.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at

-      understøtte medlemmernes fælles ønske om at yde økonomisk støtte til Tårnborg Sogns Forsamlingshus primært til anskaffelse af nyt inventar samt gennemførelse af forbedringer og eventuelle udvidelser

-      yde økonomisk støtte til velgørende formål eller på anden måde bidrage til det sociale liv i Tårnborg Sogn, og

-      skabe nogle rammer for medlemmerne, hvor de kan have et socialt samvær

Stk. 2. Formålet forfølges bl.a. ved, at Foreningens medlemmer hjælper ved forskellige arrangementer, der afholdes i Tårnborg Sogns Forsamlingshus, afholder bankoarrangementer, afholder sociale aktiviteter og arrangementer for borgerne i Tårnborg Sogn, herunder for de ældre borgere, og afholder sociale aktiviteter og arrangementer for medlemmerne, der bl.a. kan omfatte arrangementer i forbindelse med jul og fastelavn, fællesspisning, kortspil m.v.   

Stk. 3. Foreningen må alene drive dens aktiviteter med ovenstående formål.

Stk. 4. På baggrund af oplæg fra Foreningens bestyrelse vælger medlemmerne hvilke almennyttige formål, der ønskes støttet. De almennyttige formål, som Foreningen støtter, besluttes endeligt af Foreningens medlemmer i forbindelse med den årlige generalforsamling. Der må ikke udloddes noget overskud til ikke almennyttige formål.

§ 3. Medlemsskab

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, der er indforstået med Foreningens formål, og som er fyldt 18 år. Som udgangspunkt kan alle ansøge om medlemskab, men bestyrelsen kan ved simpelt flertal beslutte at nægte en person optagelse uden angivelse af grund. I dette tilfælde kan personen kræve afslaget behandlet på Foreningens førstkommende generalforsamling.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til Foreningens bestyrelse på Foreningens adresse. Foreningens indmeldelsesblanket skal udfyldes og behørig legitimation skal forevises med forlangende. Udmeldelse kan ske til ethvert tidspunkt ved henvendelse til Foreningens bestyrelse.

Stk. 3. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent, der bidrager til finansieringen af Foreningens aktiviteter. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Et nyt medlem som indmelder sig i Foreningen i et igangværende regnskabsår, betaler fuldt kontingent for det pågældende år. Udmeldelse af Foreningen medfører ikke krav på hel eller delvis tilbagebetaling af kontingent. Ved manglende betaling af årskontingentet slettes et medlem i Foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Medlemskort skal medbringes ved deltagelse i Foreningens aktiviteter og arrangementer og skal efter anmodning fremvises.

Stk. 5. Ethvert medlem har pligt til at overholde Foreningens vedtægter og henstillinger fra bestyrelsen.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst to ugers varsel. Indkaldelsen sker ved opslag i Foreningens lokaler eller via e-mail eller sociale medier. 

Stk. 3. Den ordinære generalforsamling afholdes på Foreningens adresse, medmindre andet fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 4. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning  
  3. Forelæggelse af revideret regnskab
  4. Uddeling af donationer/støtte
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter  
  7. Valg af bilagskontrollanter og suppleanter.
  8. Eventuelt 

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før dens afholdelse. Forslag skal fremgå af dagsordenen. Forslag om vedtægtsændringer, skal være formanden i hænde senest 5 uger før generalforsamlingen.

Stk. 7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være et medlem af Foreningens bestyrelse.

Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, afgøres valget ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning foretaget af dirigenten.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt. I sådanne tilfælde skal indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ske med mindst to ugers varsel.

Stk. 2. Derudover skal ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 1/3 af Foreningens medlemmer over for formanden fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom med angivelse af dagsorden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.  

§ 6. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Foreningens vedtægter kan ændres efter forslag, som skal fremsættes i henhold til reglerne anført under § 4, stk. 6.

Stk. 2. Vedtægterne kan kun ændres med 2/3 af stemmerne fra de medlemmer af Foreningen, der deltager på generalforsamlingen.  

Stk. 3. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 7. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer. Mindst 2 af bestyrelsens medlemmer er også medlemmer af bestyrelsen i Tårnborg Sogn Forsamlingshus. Disse 2 bestyrelsesmedlemmer vælges blandt medlemmerne i bestyrelsen for Tårnborg Sogn Forsamlingshus i forbindelse med forsamlingshusets generalforsamling og indtræder ved det konstituerende møde i Foreningen. De øvrige 5 medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling i Foreningen. Desuden vælges på den ordinære generalforsamling i Foreningen 2 suppleanter samt 2 bilagskontrollanter og suppleanter. Valget gælder for en 2-årig periode, 2 medlemmer afgår lige årstal, 3 medlemmer ulige årstal. Genvalg kan finde sted.  

Stk. 2. Valgbar til bestyrelsen er medlemmerne af Foreningen. Opstilling af medlemmer sker ved skriftlig henvendelse til Foreningen senest 2 uger før generalforsamlingen eller ved indstilling fra bestyrelsen.  

Stk. 3. Bestyrelsen leder Foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.  

Stk. 4. Senest to uger efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand og kasserer.  

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og udarbejder referat senest 4 uger efter bestyrelsesmødets afholdelse. Referatet underskrives hurtigst muligt og senest på det efterfølgende møde både af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet, og de bestyrelsesmedlemmer, der ikke var til stede. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Bestyrelsens medlemmer og suppleanterne er forpligtede til aktivt at deltage i foreningens arrangementer.

Stk. 6. Et bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller når et flertal af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Dagsorden skal angives i forbindelse med indkaldelsen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af medlemmerne, herunder formanden, er til stede. Beslutninger træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 7. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i løbet af valgperioden, indtræder én af suppleanterne i bestyrelsen for det udtrædende bestyrelsesmedlem resterende valgperiode.

§ 8. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskabet.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører Foreningens medlemsregister. Kassererens kontantbeholdning må ikke overstige 15.000 kr. Øvrige kontanter indsættes på Foreningens konto i et pengeinstitut. Indestående midler kan alene hæves af kassereren og et bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter.

§ 9. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil af bestyrelsens formand. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes Foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af Foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke Foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler Foreningen.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af Foreningen kan finde sted, hvis 2/3 af Foreningens medlemmer på en generalforsamling stemmer for.

Stk. 2. I tilfælde af Foreningens opløsning tilfalder eventuelt overskud efter behørig afvikling af Foreningens aktiviteter og forpligtelser Tårnborg Sogn Forsamlingshus. 

---ooo---

Disse vedtægter er vedtaget på Foreningens generalforsamling den 12. juni 2022 og erstatter de tidligere vedtægter af den 23. februar 2014.  

Dirigentens underskrift: Wendy K. Gundersen

Nyeste kommentarer

30.11 | 18:58

Hej Solveig, Det er i morgen Torsdag

29.11 | 13:01

Hejsa hvornår spilles der banko næste gang

23.10 | 14:50

Jeg er til banko.

10.09 | 19:12

Hej. Er der julemarkede i forsamlingshuset i år. Hvis ja hvornår. Vil bliv...